Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CZTERNASTA EMERYTURA w KRUS wysokość i wypłata

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów. Od ostatnich terminów płatności świadczeń emerytalno-rentowych tj. od 25 sierpnia 2022 r. razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wypłatę tzw. „czternastej emerytury”.

Kolejne wypłaty „czternastych emerytur” nastąpią we wrześniowych terminach płatności emerytur i rent tj. 10, 15 i 20 września 2022. W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone w październikowych terminach płatności.

Jak ubiegać się o kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne?

„Czternastą emeryturę” Kasa wypłaci z urzędu. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków.

 „Czternasta emerytura” przysługuje osobom, które w dniu 24 sierpnia 2022 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

•           emerytury rolniczej,

•           renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

•           renty rodzinnej,

•           okresowej emerytury rolniczej,

•           rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

- jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń nie przekracza kwoty 4.188,44 zł.

W jakiej wysokości zostanie wypłacone kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne?

„Czternasta emerytura” przysługuje w wysokości:

•           1.338,44 zł (tj. kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2022 r.), jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza kwoty 2.900 zł,

•           1.338,44 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą 2.900 zł – jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2.900 zł.

Dodatkowego świadczenia nie przyznaje się, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł.

Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe/suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie równe lub wyższe niż 4.188,44 zł, nie otrzyma „czternastej emerytury”.

 „Czternasta emerytura” jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Poza składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z kwoty „czternastej emerytury” nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.

 

Na podstawie materiału Biura Świadczeń Centrali KRUS

opracowała Iwona Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

 

Wersja XML