Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży - Siedlec

Izbicko, dnia 26.04.2022 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży

 

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

[ha]

Położenie

Przeznaczenie

Cena

 

 

420/7

OP1S/00027060/1

0,0799

Siedlec

MN-1

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

45.000,00

+Vat

 

420/8

OP1S/00027060/1

0,0732

Siedlec

MN-1

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

40.000,00

+Vat

 

Działki nr 420/7 i nr 420/8 położone są w miejscowości Siedlec. Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działki mają dostęp do drogi gruntowej. Nieruchomość są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 34 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się termin złożenia wniosku, który nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 17.06.2022 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbicko na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Izbicko tel. 77 4617221 i na stronie internetowej naszej gminy oraz na stronie bip.izbicko.pl  

 

                                                                                                                                        z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                       Sekretarz Gminy

                                                                                                                                        Mgr Marzena Baksik

 

Wersja XML