Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

            Izbicko, dnia 10.11. 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY IZBICKO

O WSZCZĘCIU

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami).

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 10563_LE_KamienSl_107 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 473/13, 473/15, obręb ewidencyjny 00061 - Otmice.

                Zgodnie z art. 10 K.p.a. informuję o uprawnieniach przysługujących wszystkim stronom postępowania do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania przez możliwość przeglądania akt sprawy oraz wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

                Uwagi, opinie i wnioski do niniejszej sprawy można składać w Urzędzie Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko lub na adres: , w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                                          Wójt Gminy Izbicko

                                                                                                                          Brygida Pytel

 

Wersja XML