Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku – II etap”

Brak opisu obrazka

Gmina  Izbicko  przystąpiła  do  realizacji  projektu  w  ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 03.00.00 Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 03.02.00 Efektywność energetyczna 

Podziałanie  03.02.02  Efektywność  energetyczna  w budynkach  publicznych Aglomeracji Opolskiej

Przedmiotem projektu pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  w  Izbicku – II etap”  jest  kompleksowa  termomodernizacja  energetyczna  budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanego w województwie opolskim, powiecie strzelecki, Gminie Izbicko.

Głównym problemem, który stał się przyczyną podjęcia decyzji o realizacji projektu jest zły stan techniczny budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Sali gimnastycznej i jego efektywność energetyczna.

Celem głównym  projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku – II etap. Cel ten osiągnięty zostanie dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

1) redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprzez realizację głębokiej i kompleksowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku;

2) oszczędność energii cieplnej i elektrycznej, poprzez realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych wskazanych w audycie energetycznym;

3) redukcja emisji CO2 o co najmniej 30%, poprzez wymianę źródła ciepła z węglowego na gazowe;

4) zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprzez wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku;  

5) zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową, poprzez wykonanie zielonej ściany na budynku sali gimnastycznej;

6) zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną, poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne;

7) zwiększenie kontroli nad wykorzystaniem energii w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, poprzez wdrożenie systemu zarządzania energią;

8) poprawa komfortu osób korzystających z budynku użyteczności publicznej (PSP w Izbicku), poprzez zapewnienie optymalnej temperatury i wentylacji;

9) wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, poprzez wdrożenie systemu zarządzania energią umożliwiającego zdalną kontrolę pracy instalacji oraz bieżące korekty z wykorzystaniem sieci Internet.

W ramach projektu powstaną produkty: 

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt, 

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1 889,40 m2

Projekt  realizuje  cele  i  priorytety  Strategii  ZIT  Aglomeracji  Opolskiej.  Projekt  zgodny  z Priorytetem  2.  Gospodarka  Niskoemisyjna,  zgodny  z  celami  Strategii  ZIT:  Poprawa efektywności  energetycznej  oraz  wykorzystania  /OZE  oraz  Poprawa  jakości  powietrza. Istotnym celem projektu jest walka ze zjawiskiem niskiej emisji poprzez termomodernizację budynku  użyteczności  publicznej  -  budynku  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Gminie Izbicko.  Bardzo  istotnym  dla  aspektów  zdrowotnych  społeczeństwa  Gminy  Izbicko  oraz otaczających miejscowości jest redukcja szkodliwych skutków niskiej emisji, gdyż jest to poważny czynnik zachorowalności na choroby układu oddechowego górnych i dolnych dróg oddechowych, w tym na najcięższe formy - nowotwory płuc. Istotnym dla mieszkańców Gminy Izbicko  i  użytkowników  infrastruktury  projektu  jest  również  zmniejszenie  emisji  gazów cieplarnianych, w tym szczególnie CO2, który nie wpływa w sposób tak silny jak pyły na zdrowie człowieka jednak ma olbrzymi wpływ na powiększanie się efektu cieplarnianego. Realizacja celów projektu przyczyni się w sposób bezpośredni do założeń Strategii Europa 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 700 764,34 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych z UE wynosi: 1 910 567,35 zł

Dofinansowanie projektu z UE wynosi:1 050 620,99 zł

 

Wersja XML