Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY

WÓJT GMINY IZBICKO

działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1990 t.j. ) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490 t.j. )

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Izbicko:

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Poz. Nr.

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

Położenie

Przeznaczenie

Cena zł

 

 

1

2

3

4

5

6

1

686/9

OP1S/00036336/3

0,0117

Suchodaniec

U- tereny usług komercyjnych

48.000,00

+Vat

2

577

OP1S/00029019/3

0,0696

Otmice

MN-9

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

22.000,00

+Vat

 

CENA WYWOŁAWCZA – jak w tabeli wyżej

WADIUM – 10 % wartość poszczególnej nieruchomości

POSTĄPIENIE MINIMALNE –  1 % w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek zł.

Przetarg odbędzie się 12 października 2021 roku  o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy – sala narad

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości  przelewem lub gotówką na konto Urzędu Gminy Izbicko- BS Leśnica F/Izbicko  34890710762006500020170005   z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Izbicko, nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia przetargu. Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca nieruchomości.

Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona w przetargu na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Działka 686/9 położona jest w miejscowości Suchodaniec przy ul. Kadetów Lwowskich w gminie Izbicko. Nieruchomość posiada dostęp do drogi asfaltowej. Działka jest zabudowana budynkiem usługowym, jednokondygnacyjnym, murowanym o pow. 65 m2.

Działka nr 577 obręb Otmice posiada dostęp do drogi asfaltowej ul. Klonowa. Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka częściowo ogrodzona. Na działce znajdują się elementy nieczynnej sieci wodociągowej oraz nieczynna studzienka kanalizacyjna.  Dla potrzeb zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem działki nie stanowią one ograniczenia, jedynie utrudnienie polegające na konieczności ewentualnego wyciągnięcia części elementów z ziemi. W poprzek nieruchomości przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. 

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania- załącznik do niniejszego ogłoszenia). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana,

6/oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia),

7/ oświadczenie - zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Izbicko dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane - imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Wójt Gminy Izbicko może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej ponoszą nabywcy.

Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.

Informacje dodatkowe : Urząd Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl. 12, pok. 15 nr tel. 77 4617221

 

                                                                                                                                                                z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                                  Sekretarz Gminy

                                                                                                                                                                mgr Marzena Baksik

 

PDFOGŁOSZENIE O I PRZETARGU.pdf (125,32KB)

PDFZarządzenie nr OR0050.79.2021.pdf (1,04MB)

PDFoświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.pdf (69,83KB)

PDFOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego.pdf (85,14KB)

PDFoświadczenie- zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Izbicko.pdf (77,59KB)

Wersja XML