Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO ZAMIANY

Izbicko, dnia 22.06.2021 r.

 

WYKAZ  DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO ZAMIANY

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany pomiędzy Gminą Izbicko a Zakładem Wapienniczym Lhoist na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

 

Wykaz nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Izbicko przewidziany do zamiany:

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

[ha]

Położenie

Przeznaczenie

Cena

 

73/1

OP1S/00041561/7

0,1700

Otmice

GEZ tereny odkrywkowego wydobywania kopalin i zwałowania wewnętrznego mas ziemnych i skalnych, częściowo jako KW/KD droga wewnętrzna/ droga klasy „D” dojazdowa, oraz częściowo jako GEZp projektowane tereny odkrywkowego wydobywania kopalin i zwałowania wewnętrznego mas ziemnych i skalnych.

21740,00 zł +VAT

 

Działka nr 73/1 obręb Otmice stanowi teren kopalni odkrywkowej.

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się termin złożenia wniosku, który nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do 11.08.2021 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie zbyta w drodze zamiany. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbicko na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Izbicko tel. 774617221 i na stronie internetowej naszej gminy oraz na stronie www.bip.izbicko.pl

  

                                                                                 Wójt Gminy Izbicko

                                                                                                                                                               Brygida Pytel

Wersja XML