Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY

Izbicko, dnia 22.06.2021 r.

 

WYKAZ  DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(t.j.Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.), Wójt Gminy Izbicko podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Izbicko przewidzianych do sprzedaży:

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

[ha]

Położenie

Przeznaczenie

Cena

 

686/9

OP1S/00036336/3

0,0117

Suchodaniec

U- tereny usług komercyjnych.

48 000 zł + VAT

577

OP1S/00029019/3

0,0696

Otmice

MN-9 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

22 000+ VAT

 

Działka 686/9 położona jest w miejscowości Suchodaniec przy ul. Kadetów Lwowskich w gminie Izbicko. Nieruchomość posiada dostęp do drogi asfaltowej. Działka jest zabudowana budynkiem usługowym, jednokondygnacyjnym, murowanym o pow. 65 m2.

Działka nr 577 obręb Otmice posiada dostęp do drogi asfaltowej ul. Klonowa. Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka częściowo ogrodzona. Na działce znajdują się elementy nieczynnej sieci wodociągowej oraz nieczynna studzienka kanalizacyjna.  Dla potrzeb zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem działki nie stanowią one ograniczenia, jedynie utrudnienie polegające na konieczności ewentualnego wyciągnięcia części elementów z ziemi. W poprzek nieruchomości przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. 

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się termin złożenia wniosku, który nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do 11.08.2021 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie zbyta w drodze sprzedaży. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbicko na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Izbicko tel. 77 461 72 21 i na stronie internetowej naszej gminy oraz na stronie www.bip.izbicko.pl

 

                                                                                             Wójt Gminy Izbicko

                                                                                            Brygida Pytel

 

Wersja XML