Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko

Izbicko, dnia 08.12.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn.zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko sporządzanego na podstawie uchwały nr XX.172.2020 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 września 2020  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko.

Jednocześnie informuję, że odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu zostało uzgodnione z właściwymi organami, zgodnie z art. 48 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

Uzasadnienie, o którym mowa w art. 48 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy, zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 tej ustawy, dostępne jest do wglądu w Urzędzie Gminy  w Izbicku, ul. Powstańców Śl. 12, 47-180 Izbicko.

 

                                                                                                                                               Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                              Sekretarz Gminy

                                                                                                                                                mgr Marzena Baksik

 

 

Wersja XML