Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy

Izbicko, dnia 21.07.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY

 

WÓJT GMINY IZBICKO

działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 65 t.j. ) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490 t.j. )

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości

wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Izbicko:

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

[ha]

Położenie

Przeznaczenie

Cena

 

488/2

OP1S/00036336/3

0,3032

Ligota Czamborowa

R i ZLp,

Przez działkę przechodzi E15kV

10 000 zł

 

CENA WYWOŁAWCZA – jak w tabeli wyżej

WADIUM – 10 % wartość poszczególnej nieruchomości

POSTĄPIENIE MINIMALNE –  1 % w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek zł.

 

Przetarg odbędzie się 26 sierpień 2020 roku  o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy – sala narad

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości  przelewem lub gotówką na konto Urzędu Gminy Izbicko- BS Leśnica F/Izbicko  34890710762006500020170005   z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Izbicko, nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia przetargu. Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca nieruchomości.

Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona w przetargu na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Działka 488/2 położona jest w Ligocie Czamborowej przy drodze krajowej. Działka nie jest zabudowana. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod rolę i w niewielkiej powierzchni pod zalesienie. Przez działkę przechodzą główne przewody sieci elektroenergetyczne średniego napięcia – E15kV.  Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi grunt orny ( R), o klasie bonitacji VI. Działka ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 800 m od zabudowy siedliskowych Ligoty Czamborowej. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania- załącznik do niniejszego ogłoszenia). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana,

6/oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia),

7/ oświadczenie - zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Izbicko dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane - imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Wójt Gminy Izbicko może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej ponoszą nabywcy.

Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.

Informacje dodatkowe : Urząd Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl. 12

                                             Pok. 15 nr tel. 77 461 72 21

 

 

                                                                                                                               Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                             Z-ca Wójta

                                                                                                                             Grzegorz Koprek

 

PDFOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego.pdf (85,14KB)
PDFoświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.pdf (69,83KB)
PDFoświadczenie- zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Izbicko.pdf (77,59KB)
PDFregulamin.pdf (84,36KB)
 

 

Wersja XML