Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „B”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Izbicko – część „B” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 maja do 30 czerwca 2020 roku, w Urzędzie Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śl. 12, 47-180 Izbicko, w godzinach pracy urzędu (Poniedziałek: 7.30 – 17.00, Wtorek-Czwartek: 7.30 – 15.30, Piątek: 7.30 – 14.00). Projekt planu wraz prognozą będzie także dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbicko pod adresem: https://izbicko.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izbicko pod adresem http://bip.izbicko.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku., w Sali Narad Urzędu Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śl. 12, o godzinie 11:00. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Izbicko, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2020 roku.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Wójt Gminy Izbicko.

                                                 Wójt Gminy Izbicko

                                                      Brygida Pytel

PDFTEKST_PLANU-TG_TOW_cz_B-WYŁOŻENIE-V-VI_2020.pdf

PDFRYSUNEK_PLANU-TG_TOW_cz_B-WYŁOŻENIE-V-VI_2020.pdf

PDFUZASADNIENIE-TG_TOW_cz_B_WYŁOŻENIE-V-VI_2020.pdf

PDFPROGNOZA_tekst- TG TOW_WYLOZENIE-V-VI_2020.pdf

PDFPROGNOZA_rysunek- TG TOW_WYLOZENIE-V-VI_2020.pdf

 

 

                                         

 

 

 

Wersja XML