Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Możliwość ubiegania się o odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty lub umorzenia w całości zaległości podatkowych

W związku z zaistniałą sytuacją Wójt Gminy Izbicko informuje, iż przedsiębiorcy którzy w wyniku wystąpienia stanu epidemii zostali zmuszeni do ograniczenia bądź czasowego zamknięcia prowadzonej działalności mogą ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa Wójt  na indywidualny wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:  

 1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
 2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowych,
 3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkową, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną (wniosek należy złożyć po terminie płatności).

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych może nastąpić w ramach pomocy de minimis.

Do wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dowody potwierdzające zamknięcie lokalu bądź ograniczenie prowadzonej działalności, np. zestawienie obrotów dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy 2020 roku oraz tych samych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych za 2019 rok ;
 2. oświadczenie o stanie majątkowym (dotyczy podatników będącymi osobami fizycznymi);
 3. formularz o udzielonej pomocy de minimis;
 4. oświadczenie o otrzymanej dotychczas pomocy bądź o nieotrzymaniu pomocy;
 5. sprawozdania finansowe za lata 2017-2018.

 

Druki do pobrania:

DOCOświadczenie-o-stanie-majątkowym.doc
PDFOświadczenie-o-stanie-majątkowym.pdf

PDFde_minimis_formularz.pdf
XLSXde_minimis_formularz.xlsx

DOCOświadczenie_o_otrzymanej_pomocy.doc
PDFOświadczenie_o_otrzymanej_pomocy.pdf

DOCOświadczenie_o_nieotrzymanej_pomocy.doc
PDFOświadczenie_o_nieotrzymanej_pomocy.pdf


 

 

Wersja XML