Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Izbicko

 

W związku z planowaną aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Izbicko, informuję, iż istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o:

Wniosek podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości, której on dotyczy, musi zawierać:

Wnioski należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl. 12 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2020 roku.

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018 poz. 2067 z późn. zm.) w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, wyłączenie jakichkolwiek obiektów z gminnej ewidencji zabytków wymaga wcześniejszego wykreślenia ich z ewidencji wojewódzkiej.

Wobec powyższego, wnioski, które wpłyną do tutejszego urzędu w wyznaczonym powyżej terminie zostaną przekazane Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Opolu, celem ich rozpatrzenia.

Informuję jednocześnie, iż aktualnie obowiązująca wyżej wymieniona Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Izbicko dostępna jest w Urzędzie Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl. 12 ( II piętro pok. nr 15).

                             

                                                                                                                     z up. Wójta Gminy

                                                                                                                    Sekretarz Gminy

                                                                                                                      mgr Marzena Baksik

 

 

Wersja XML