Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE OR 0050.11.2020

WÓJTA GMINY IZBICKO

Z DNIA 30.01.2020r.

  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w roku 2020 przez wspieranie w obszarach:

 

Obszar: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1. Nazwa zadania: Wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko.

Obszar: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

2. Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i tańca oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów.

Obszar: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

3. Nazwa zadania: Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społeczności lokalnej.

Obszar: Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

4. Nazwa zadania: Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku emerytalnym w Gminie Izbicko.

 

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019.688) oraz art.30 ust.2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)Dół formularza, Uchwały NR  XIII.95.2019 Rady Gminy w Izbicku z dnia 25.11.2019r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko na rok 2020 co, następuje: 

            § 1

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2020  roku 

Rodzaj zadania publicznego: Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku emerytalnym w Gminie Izbicko

Tytuł zadania publicznego : Aktywny Senior,

przyznaje się Organizacji Pozarządowej: Polski Związek Emerytów Rencistów  i Inwalidów Zarząd oddziału rejonowego, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 16, dotację w kwocie: 2.000,00 zł.

§ 2

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2020  roku 

Rodzaj zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i tańca oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów.

Tytuł zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i tańca i działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

przyznaje się Organizacji Pozarządowej: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Izbicku, ul. Powstańców Śl.12, 47-180 Izbicko,  dotację w kwocie: 45.000,00 zł. 

               § 3

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2020  roku 

Rodzaj zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i tańca oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów.

Tytuł zadania publicznego: Organizacja sportu w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie  sekcji tanecznej  przez LKS „ Źródło ” Krośnica w ramach statutowej działalności,

przyznaje się Organizacji Pozarządowej: LUDOWY KLUB SPORTOWY "ŹRÓDŁO", ul. Szkolna, 47-180 Krośnica, dotację w kwocie: 45. 000,00 zł.

  § 4

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2020 roku 

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez  pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko.

Tytuł zadania publicznego: Wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez  pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko,

przyznaje się Organizacji Pozarządowej: CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ,  ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole, dotację w kwocie: 80. 000,00 zł.

              § 5

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2020  roku 

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społeczności lokalnej.

Tytuł zadania publicznego: Wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości Kulturowej Mniejszości w roku 2020 w Gminie Izbicko,

przyznaje się Organizacji Pozarządowej: TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM, Opole, ul. Marii Konopnickiej 6, 45-004 Opole, dotację w kwocie: 12.000,00 zł.

 § 6

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2020  roku 

Rodzaj zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i tańca oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów.

Tytuł zadania publicznego: Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów z Gminy Izbicko,

przyznaje się Organizacji Pozarządowej: LKS "ZIEMIA OPOLSKA", Opole, ul. Wyczółkowskiego 11, 45-755 Opole, dotację w kwocie: 8.000,00 zł.

               § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                           

                                                                          

                                                                                                                 Z up. Wójta Gminy Izbicko

                                                                                                                Grzegorz Koprek

                                                                                                               Za-ca Wójta

Wersja XML