Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do Przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izbicko

na rok szkolny 2020/2021

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej, zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, wójt wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko. Wnioski dzieci urodzonych w 2018 nie będą przyjmowane w postepowaniu rekrutacyjnym z powodu ograniczonej liczby miejsc.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izbicko na rok szkolny 20120/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izbicko składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w terminie do 24 stycznia 2020 r. Druk deklaracji o kontynuacji wydawany jest w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne, nie biorą udziału w rekrutacji.

Dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym. Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli określone są w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Są to: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustalone w uchwale Nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Izbicko  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku, Publicznego Przedszkola w Krośnicy i Publicznego Przedszkola w Otmicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Izbicko:

 * dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2017-2014) oraz

 * dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Izbicko mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami. Dzieci urodzone w 2018 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariacie przedszkola w Izbicku w terminie od 3,02.2020 do 14.02.2020r. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie (zał. nr 1 do Zarządzenia Nr OR 0050.5.2020 Wójta Gminy Izbicko z dnia 8 stycznia 2020r.)

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia (19 luty 2020r.). Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne „potwierdzenie woli przyjęcia” w przedszkolu w Izbicku (od 24 lutego 2020 do 26 lutego 2020r.). Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 28 luty 2020r.).

Po zakończeniu etapów postępowania rekrutacyjnego w przypadku uzyskania równorzędnych wyników do przedszkola przyjęte zostaną dzieci zgodnie z kolejnością oddania „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021”.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

· wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

· wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola wypełniają pozostałe oświadczenia woli objęcia dziecka zajęciami dodatkowymi tj. religia , j. angielski, j. niemiecki. Druki (do pobrania na stronie internetowej przedszkoli lub w sekretariacie przedszkola po ogłoszeniu ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego) należy wypełnić w formie papierowej i złożyć w przedszkolu w Izbicku do 20 marca 2020 roku.

 

DOCXZarządzenie nr OR 0050. 5.2020.docx (15,95KB)

Dokumenty do pobrania: http://ppizbicko.przedszkolowo.pl/publikacja/163906/rekrutacja-do-przedszkola

 

Wersja XML