Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji oraz uchwaleniu Programu Współpracy na rok 2020

                           Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji                         

oraz

Informacja o uchwaleniu Programu Współpracy na rok 2020

 

W dniach od 05.11.2019r.  do 19.11.2019r. do godz. 15.00. zostały przeprowadzone  konsultacje dotyczące projektu uchwały pod nazwą: Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Projekt Programu Współpracy na 2020  rok był ogólnodostępny, opublikowany w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Izbicku pod adresem: www.izbicko.pl. Dodatkowo zamieszczono go na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Organizacje pozarządowe mogły wyrażać uwagi/opinie w formie pisemnej na przeznaczonym do tego formularzu w Urzędzie Gminy, listownie na adres:

ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, lub formie elektronicznej na adres:

 

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.

 

Powstały kształt projektu „Programu…" przekazany został pod obrady Rady Gminy w Izbicku w celu uchwalenia projektu.                                                            

W dniu 25.11.2019r. Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 został przekazany pod obrady Rady Gminy w Izbicku w celu uchwalenia projektu.

Rada gminy nie zgłosiła wobec „Programu …” żadnych uwag.

W związku z tym w drodze uchwały przyjęto w/w „Program…”                          

                                                                                                                                                  Z-ca Wójta

                                                                                                                                             Grzegorz Koprek

 

                                                                      

Wersja XML