Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert cenowych

ROZEZNANIE RYNKU

w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia pod nazwą:

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Izbicko"

 

Wójt Gminy Izbicko zaprasza do złożenia ofert cenowych na odbiór i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Izbicko, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania właściwego zaproszenia do złożenia oferty cenowej do Wykonawców, którzy przekażą Zamawiającemu szacunkową wartość zamówienia.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Izbicko

ul. Powstańców Śląskich 12

47-180 Izbicko

tel. 77 4617221 wew. 129

www.izbicko.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia w celu rozeznania rynku:

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Izbicko.

Zamawiający wskaże miejsce na terenie gminy, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.

Masa wyrobów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia wynosi szacunkowo:

- odpady z folii rolniczej  – 47 020 kg

- odpady z siatki do owijania balotów – 12 320 kg

- odpady ze sznurka do owijania balotów – 2 835 kg

- odpady po nawozach i typu Big-Bag – 9 240 kg

2. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,

- załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.

- transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,

- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

3.1. spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;

2) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag;

3) datę odbioru;

4) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:

- folie rolnicze; - siatki do owijania balotów i sznurki; - opakowania po nawozach; - opakowania typu Big Bag;

5) podpis właściciela/ użytkownika;

6) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji;

7) pieczęć firmową wykonawcy;

3.2. do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 701 tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2019 poz.819),

3.3 wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu :

- oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

3.4. Wykonawca wykona co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

3.5. po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

3.6. po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

4. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

5. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

 

III. Termin realizacji zadania:

do dnia 30.09.2020 r.

IV. Termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji do dnia 04.12.2019 r. do godz. 11.00 na adres korespondencyjny Zamawiającego (Urząd Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko) lub na adres e-mail: z dopiskiem/tytułem: Oferta cenowa – Rozeznanie rynku - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Izbicko".

Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami: Dariusz Bekiersz, nr tel. 77 4617221 wew. 129

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

 

                                                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                                                Brygida Pytel

 

DOCRozeznanie rynku - folia.doc

DOCFormularz ofertowy - załącznik numer 1.doc

 

Wersja XML