Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko - 25.11.2019r.

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko

Uprzejmie zawiadamiam, że XIII Sesja Rady Gminy Izbicko zwołana została na dzień

25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.


Rada Gminy obradować będzie w Sali Narad Urzędu Gminy Izbicko.


 
                                 Andrzej Kapica
                                   Przewodniczący Rady Gminy

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy regulaminowe:
  • stwierdzenie prawomocności obrad,
  • przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Izbicko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Izbicko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko.
 14. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 15. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 16. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie sesji Rady Gminy Izbicko.

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Izbicko, są transmitowane online na stronie BIP gminy Izbicko.

Transmisja obrad Rady Gminy Izbicko

Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku.

Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

 

Wersja XML