Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompetencje

Zakres działania i kompetencji kierownictwa i komórek organizacyjnych Urzędu

Wójt Gminy- Brygida Pytel

Do zakresu działań i kompetencji Wójta należy:
Zastępca Wójta Gminy - Grzegorz Koprek (wew. 123)
Sekretarz Gminy - Marzena Baksik (wew. 103)
 
Do zadań Sekretarza gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i warunków jego działania, a w szczególności:     
Skarbnik Gminy – stanowisko z powołania:           Ewa Larisz (wew. 104)

Referat finansowy – 8 osób
 
Podinspektor ds. windykacji podatku           Justyna Mientus (wew. 106)
Inspektor ds. księgowości budżetowej           Krystyna Polok (wew. 104)
Inspektor ds. kasy        Irena Moczko (wew. 111)
Inspektor ds. wymiaru podatku              Małgorzata Sczeponek (wew. 106)
Stanowisko ds. środków trwałych               Ewa Bekiersz (wew. 105)
Inspektor ds. wynagrodzeń                   Anna Hurek (wew. 105)
Inspektor ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń  Bożena Żólkiewska (wew.105)
Inspektor ds. księgowości budżetowej            Daria Matysek (wew. 105)
Stanowisko pracy ds. organizacji i kadr             Irena Duda (wew. 101)
 
Do zakresu działania na stanowisku należy w szczególności:

Stanowisko pracy ds. oświaty i obrony cywilnej         Joanna Machulak (wew.119)
 
Zadania z zakresu obrony cywilnej
Zadania z zakresu spraw obywatelskich
Zadania z zakresu spraw obronnych
Zadania z zakresu oświaty

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy wojskowe, ppoż. oraz obsługi petentów w języku pomocniczym – niemieckim      Karina Wrzeciono (wew. 108)
 
Do zakresu działania Kierownika USC należy w szczególności:

Zadania z zakresu obsługi petentów w jezyku pomocniczym niemieckim

Zadania z zakresu spraw przeciwpożarowych
Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Irena Lenort (wew. 108)
 
Do zakresu działania na stanowisku należą sprawy:

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Marzena Baksik - 1/8 etatu (wew. 103)

Do zakresu działania na tym stanowisku należy w szczególności:

Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów oraz działalność gospodarcza 
Alicja Hadamik (wew. 107)
 
Do zakresu działania na tym stanowisku należy w szczególności:

Biuro Obsługi Klienta, promocja gminy           Magdalena Deja (wew. 128)
 
Do zakresu działania na tym stanowisku należy w szczególności:

Stanowisko pracy ds. dróg gminnych, remontów, inwestycji i zamówień publicznych           Grzegorz Koprek (wew. 123)
 
Do zakresu działania na tym stanowisku należy w szczególności:

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych, organizacje pozarządowe, pracownicy młodociani        Aneta Adamiec (wew. 124)


Stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska oraz funduszy strukturalnych        Dariusz Bekiersz (wew. 129)
 
Do zakresu działania na tym stanowisku należy w szczególności:

Stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i mienia komunalnego
Urszula Matonóg (wew. 127)
 
Zadania własne z zakresu planowania przestrzennego.
Zadania z ustawy Prawo geologiczne i górnicze
Zadania z ustawy o cmentarzach o chowaniu zmarłych
Zadania z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych
Zadania z ustawy o ochronie dóbr kultury Dz. U. Nr 10 poz. 48 z 1962r z późniejszymi zmianami.

Kierownik Referatu ds. bibliotek                  Teresa Salbierz (wew. 113)
Wersja XML