Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

14. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu zmiany dcyzji o środ. uwarunk. dla przeds. pn. Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu kruszaco sortującego na plu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"

Izbicko, 2018-12-27

OŚ.DŚ.6220.3.2018                                      

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Izbicko, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r., poz.2081) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z wnioskiem Pana Roberta Grodeckiego pełnomocnika Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A.

zawiadamia

o wydaniu zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie układu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UG w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12,  pok.15 - w godz. pracy urzędu.

           Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Izbicku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Otmice.

 

 

                                                                                  z up. Wójta Gminy

                                                                                   Sekretarz Gminy

                                                                                           /  -  /

                                                                                    Marzena Baksik                                                                    

 

Wersja XML