Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn."Budowa obory dla jałówek o obsadzie 16,5 DJP na działce nr 240 obreb Izbicko"

Izbicko, 2018-12-13

OŚ.DŚ.6220.3.2018                                      

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Izbicko, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r., poz.2081) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z wnioskiem Pana Joachima Gawlik, zam. ul. Powstańców Śląskich 65, 47-180 Izbicko

zawiadamia

o wydaniu zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obory dla jałówek o obsadzie 16,5 DJP na działce nr 240 obręb Izbicko”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UG w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12,  pok.15 - w godz. pracy urzędu.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                    /  -  /

                                                                                             Brygida Pytel

Wersja XML