Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o srodowsk. uwarunkow.dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzod chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej do 122 DJP w Poznowicach"

Izbicko, 2018-11-22

OŚ.DŚ.6220.6.2017                                      

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Izbicko, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z wnioskiem Pani Małgorzaty Poskart pełnomocnika Pana Romana Cytera

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej do 122 DJP zlokalizowanej na działce nr 465/2 obręb Poznowice”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UG w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12,  pok.15 - w godz. pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Izbicku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Poznowice.

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                       /  -  /

                                                                                                 Brygida Pytel                                                          

 

Wersja XML