Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

3. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środ. uwowarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbcko"

Izbicko, 2018-02-02

 

OŚ.DŚ.6220.2.2016

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zawiadamiam, że tutejszy organ  zakończył  postępowanie dowodowe  w sprawie zmiany  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem zmiany decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 wyżej cyt. ustawy, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia  w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Izbicku (pokój nr 2).

Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

 

 

                                                                                 z up. Wójta Gminy

                                                                                      Z-ca Wójta

                                                                                          /  -  /

                                                                                  Grzegorz Koprek

 

 

 

 

 

Wersja XML